اینماد نوری گرافیک

پیگیری سفارشات

لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید

سفارش آنلاین

روش های پرداخت

شما می توانید با شماره حسابهای ذیل پرداخت خود را انجام دهید 
شماره حساب سیبا ملی   0100019657003
شماره کارت     6037-9914-5986-2326   به نام آقای محمدعلی نوری

لطفا پس از واریز وجه امور مالی شرکت را در جریان مقدار واریز و نحوه آن قرار دهید بدیهی است امور مالی شرکت به واریزهای بدون هماهنگی ترتیب اثر نخواهد داد